دکتر ابوالقاسم واحدی
تخصص: چشم
محل مطب: ساری

دکتر ابوالقاسم واحدی

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر ابوالقاسم واحدی

شماره تماس:

01133108880

آدرس:

مازندران – ساری – میدان تبرستان