دکتر اردشیر اسلامی راد
تخصص: چشم
محل مطب: بوشهر

دکتر اردشیر اسلامی راد

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر اردشیر اسلامی راد

شماره تماس:

07733563300

آدرس:

بوشهر – میدان امام – جنب بانک ملی – ساختمان مهرگان