دکتر افسانه نادری بنی
تخصص: چشم
محل مطب: شهرکرد

دکتر افسانه نادری بنی

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر افسانه نادری بنی

شماره تماس:

03832276525

آدرس:

چهارمحال و بختیاری – شهرکرد – خیابان 12 محرم جنوبی ـ مجتمع ابن سینا