دکتر بهروز حیدری
تخصص: چشم
محل مطب: بیرجند

دکتر بهروز حیدری

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر بهروز حیدری

شماره تماس:

056-32222422

آدرس:

خراسان جنوبی – بیرجند – خیابان طالقانی – طالقانی 18