دکتر تکتم حلمی
تخصص: چشم
محل مطب: مشهد

دکتر تکتم حلمی

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر تکتم حلمی

شماره تماس:

05138472177

آدرس:

خراسان رضوی – مشهد – احمد آباد – عارف 2 – ساختمان کیمیا