دکتر حامد نادری
تخصص: مغز و اعصاب
محل مطب: گرگان

دکتر حامد نادری

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر حامد نادری

شماره تماس:

01732358071

آدرس:

گلستان – گرگان – میدان فخرالدین اسعد گرگانی – مرکز تصویربرداری ایزدی – کلینیک ایزدی