دکتر سعید شکوهی راد
تخصص: چشم
محل مطب: بیرجند

دکتر سعید شکوهی راد

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر سعید شکوهی راد

شماره تماس:

056-32229947

آدرس:

خراسان جنوبی – بیرجند – خیابان طالقانی – خیابان مفتح – ساختمان پیشگام