دکتر سید احمد شریعتی
تخصص: چشم
محل مطب: کرمانشاه

دکتر سید احمد شریعتی

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر سید احمد شریعتی

شماره تماس:

08334237954

آدرس:

کرمانشاه – خیابان مسکن – چهارراه مطهری – مجتمع پزشکی – طبقه دوم