دکتر عبدالرضا مقصودی
تخصص: چشم
محل مطب: بندرعباس

دکتر عبدالرضا مقصودی

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر عبدالرضا مقصودی

شماره تماس:

076-32253979

آدرس:

هرمزگان – بندرعباس – خیابان سید جمال – سه راه پلنگ صورتی – ساختمان حکیم