این پزشک

تخصص پزشک: چشم
اراک
086-32222191
اراک
مرکزی – اراک – خیابان شهید بهشتی – جنب موزه مفاخر

دکتر عبدالله رشیدی متخصص چشم در اراک | آدرس و تلفن دکتر عبد الله رشیدی