این پزشک

تخصص پزشک: متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
مشهد
05138592121
مشهد
خیابان فداییان اسلام – چهارراه نخریسی – بیمارستان شهید کامیاب

دکتر علی بیرجندی نژاد متخصص ارتوپدی در مشهد | آدرس و تلفن دکتر علی بیرجندی نژاد