دکتر علی صالحی
تخصص: چشم
محل مطب: شهرکرد

دکتر علی صالحی

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر علی صالحی

شماره تماس:

03832227848

آدرس:

چهارمحال و بختیاری – شهرکرد – خیابان 12 محرم – مجتمع زیتون