دکتر علی صالحی
تخصص: چشم
محل مطب: اصفهان

دکتر علی صالحی

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر علی صالحی

شماره تماس:

031-34452032

آدرس:

اصفهان – فلکه قدس – مرکز چشم پزشکی فیض