دکتر فاطمه نجفی مود
تخصص: چشم
محل مطب: مشهد

دکتر فاطمه نجفی مود

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر فاطمه نجفی مود

شماره تماس:

05138454163

آدرس:

خراسان رضوی – مشهد – خیابان احمد آباد – کوچه پرستار 1 – ساختمان سینا – طبقه 3