دکتر فرناز فشارکی
تخصص: چشم
محل مطب: اصفهان

دکتر فرناز فشارکی

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر فرناز فشارکی

شماره تماس:

031-32215444

آدرس:

اصفهان – خیابان آماده گاه – روبروی داروخانه سپاهان – ساختمان اطبا