این پزشک

تخصص پزشک: مغز و اعصاب
بندرعباس
07632254251
بندرعباس
هرمزگان – بندرعباس – خیابان سید جمال الدین اسدآبادی – روبه روی شیرینکده – ساختمان کیمیا – طبقه چهارم – واحد 13

دکتر مجتبی اسدی متخصص مغز و اعصاب در بندرعباس | آدرس و تلفن دکتر مجتبی اسدی