این پزشک

تخصص پزشک: چشم
سنندج
08733286077
سنندج
کردستان – سنندج – خیابان پاسداران – ساختمان پزشکان گلها

دکتر محمد حسین بهرامیان متخصص چشم و بینایی در سنندج | آدرس و تلفن دکتر محمد حسین بهرامیان