دکتر محمد فاتحی
تخصص: چشم
محل مطب: زنجان

دکتر محمد فاتحی

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر محمد فاتحی

شماره تماس:

02433325278

آدرس:

زنجان – خیابان سعدی وسط – جنب بانک تجارت – ساختمان فارابی