دکتر میر جواد سید شنوا
تخصص: چشم
محل مطب: اردبیل

دکتر میر جواد سید شنوا

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر میر جواد سید شنوا

شماره تماس:

045-33242300

آدرس:

اردبیل-سرچشمه – کوچه شمس – ساختمان بابک – طبقه اول