این پزشک

بیمارستان امیرالمومنین (ع)

نوع: دولتی
آدرس: اهواز

بیمارستان امیرالمومنین (ع) اهواز (تامین اجتماعی) | آدرس و تلفن نوبت گیری بیمارستان امیرالمومنین (ع) اهواز

شماره تماس:

06132279371 – 06132279372 – 06132279373 – 06132279374 – 06132279375 | 06132271891 – 06132271892 – 06132271893 – 06132271894 – 06132271895

آدرس:

خوزستان – اهواز – سپیدار – سه راه صنایع – بیمارستان امیرالمومنین (ع)

بیمه تامین اجتماعی