این پزشک

تخصص پزشک: متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
نجف اباد
03142643000
نجف اباد
تقاطع خیابان 17 شهریور و 22 بهمن – بیمارستان شهید منتظری

دکتر حسن فاتحی متخصص ارتوپدی در نجف اباد | آدرس و تلفن دکتر حسن فاتحی