این پزشک

تخصص پزشک: جراحی های فوق تخصصی زانو / ترمیم رباط / ACL و PCL / تعویض مفاصل زانو و لگن و جراحی های استخوان
تبریز
04135540353
تبریز
17 شهریور جدید – جنب بستنی وحید – ساختمان پزشکی روشنا – طبقه سوم- مطب دکتر حسین سلیمانلو

دکتر حسین سلیمانلو متخصص ارتوپدی در تبریز | آدرس و تلفن دکتر حسین سلیمانلو