دکتر خدیجه سلیمانی
تخصص: قلب و عروق
محل مطب: اراک

دکتر خدیجه سلیمانی

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر خدیجه سلیمانی

شماره تماس:

08632227686

آدرس:

مرکزی – اراک – خیابان شکرایی – ساختمان فارابی