این پزشک

تخصص پزشک: قلب و عروق
اراک
08632227686
اراک
مرکزی – اراک – خیابان شکرایی – ساختمان فارابی

دکتر خدیجه سلیمانی متخصص قلب و عروق در اراک | آدرس و تلفن دکتر خدیجه سلیمانی