این پزشک

تخصص پزشک: تغذیه
مشهد
05138475072
مشهد
احمد آباد – پرستار ۱ یا عارف ۲ – ساختمان پزشکان ۲۰ – طبقه هم کف

دکتر خسرو شفقی متخصص تغذیه و رژیم درمانی در مشهد | آدرس و تلفن دکتر خسرو شفقی