دکتر سید محمد غفاری
تخصص: مغز و اعصاب
محل مطب: اهواز

دکتر سید محمد غفاری

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر سید محمد غفاری

شماره تماس:

06132222156

آدرس:

خوزستان – اهواز – خیابان سلمان فارسی شرقی – خیابان مولوی