این پزشک

تخصص پزشک: تغذیه
بیرجند
05632048267
بیرجند
خیابان غفاری – روبروی دانشگاه علوم پزشکی – نبش ابوریحان بیرونی – ساختمان پزشکان بوعلی – طبقه پنجم

دکتر فاطمه حسین زاده چهکندک متخصص تغذیه و رژیم درمانی در بیرجند | آدرس و تلفن دکتر فاطمه حسین زاده چهکندک