دکتر فاطمه سبزی
تخصص: چشم
محل مطب: مشهد

دکتر فاطمه سبزی

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر فاطمه سبزی

شماره تماس:

05138474545

آدرس:

خراسان رضوی – مشهد – احمدآباد – خیابان عارف 2 ( پرستار 1 ) – ساختمان مهر