این پزشک

تخصص پزشک: متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
اراک
08633127149
اراک
خیابان راه آهن – خیابان شهید شیرودی – مرکز ارتوپدی دکتر محسن پارسی خامنه

دکتر محسن پارسی خامنه متخصص ارتوپدی در اراک | آدرس و تلفن دکتر محسن پارسی خامنه