این پزشک

تخصص پزشک: چشم
فارس – شیراز – خیابان اردیبهشت غربی – نزدیک به بیمارستان شفا – کلینیک مهر
فارس – شیراز – خیابان اردیبهشت غربی – نزدیک به بیمارستان شفا – کلینیک مهر
07132318292

دکتر محمدحسین مهرزادی متخصص چشم و بینایی در شیراز | آدرس و تلفن دکتر محمدحسین مهرزادی