دکتر محمدحسین مهرزادی
تخصص: چشم
محل مطب: فارس – شیراز – خیابان اردیبهشت غربی – نزدیک به بیمارستان شفا – کلینیک مهر

دکتر محمدحسین مهرزادی

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر محمدحسین مهرزادی

شماره تماس:

آدرس:

07132318292