دکتر محمد نجفی
تخصص: چشم
محل مطب: اهواز

دکتر محمد نجفی

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر محمد نجفی

شماره تماس:

06132226163

آدرس:

خوزستان – اهواز – خیابان سلمان فارسی غربی – نبش جردن و فردوسی