دکتر مسعود گلستان باغ
تخصص: چشم
محل مطب: اهواز

دکتر مسعود گلستان باغ

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر مسعود گلستان باغ

شماره تماس:

061-32220551

آدرس:

خوزستان – اهواز – خیابان سلمان فارسی – بین حافظ و فردوسی – جنب کتابفروشی رشد