این پزشک

تخصص پزشک: چشم
ایلام
08433362103
ایلام
ایلام – بلوار سیدالشهدا – کوچه مطهر – ساختمان پزشکان مطهر

دکتر مسعود یاسمی متخصص چشم و بینایی در ایلام | آدرس و تلفن دکتر مسعود یاسمی