دکتر ناهید شفیع
تخصص: چشم
محل مطب: مشهد

دکتر ناهید شفیع

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر ناهید شفیع

شماره تماس:

05138456827

آدرس:

خراسان رضوی – مشهد – ابتدای خیابان احمد اباد – ساختمان سهند زرین