این پزشک

بیمارستان شهدا

نوع: دولتی
آدرس: کرمانشاه

بیمارستان شهدای کرمانشاه (تامین اجتماعی) | آدرس و تلفن نوبت گیری بیمارستان شهدای کرمانشاه

شماره تماس:

08338354114

آدرس:

کرمانشاه – كرمانشاه، بلوار شهید دکتر بهشتی، روبروی قرارگاه ارتش

بیمه تامین اجتماعی