بیمارستان تامین اجتماعی

نوع: دولتی
آدرس: خرم آباد

بیمارستان تامین اجتماعی خرم آباد | آدرس و تلفن نوبت گیری بیمارستان تامین اجتماعی خرم آباد

شماره تماس:

06633436038 – 06633436037 – 06633436036 – 06633436035 – 06633437038 – 06633437037 – 06633437036 – 06633437035

آدرس:

لرستان – خرم آباد – کیلومتر 2 جاده خوزستان – گلدشت شرقی – بیمارستان تامین اجتماعی خرم آباد

این بیمارستان دارای 256 تخت خواب می باشد.

بیمارستان تامین اجتماعی خرم آباد در تخصص های مختلف پزشک دارد.

برای نوبت گیری از این بیمارستان ساعت 8 صبح روز قبل نوبت گیری به صورت تلفنی برای روز بعد انجام خواهد شد.

بخش اورژانس این بیمارستان به صورت 24 ساعته می باشد.