بیمارستان تامین اجتماعی


نوع: دولتی


شهر: خرم آباد

اطلاعات تماس و نوبت گیری

تامین اجتماعی

—————–

آدرس:
لرستان – خرم آباد – کیلومتر 2 جاده خوزستان – گلدشت شرقی – بیمارستان تامین اجتماعی خرم آبادتلفن تماس:

06633436038 – 06633436037 – 06633436036 – 06633436035 – 06633437038 – 06633437037 – 06633437036 – 06633437035دیگر اطلاعات:

این بیمارستان دارای 256 تخت خواب می باشد.

بیمارستان تامین اجتماعی خرم آباد در تخصص های مختلف پزشک دارد.

برای نوبت گیری از این بیمارستان ساعت 8 صبح روز قبل نوبت گیری به صورت تلفنی برای روز بعد انجام خواهد شد.

بخش اورژانس این بیمارستان به صورت 24 ساعته می باشد.