این پزشک

تخصص پزشک: دندانپزشک
تبریز
04133412822
تبریز
ایلخچی – خیابان امام – نرسیده به چهار راه صائب

دکتر حامد یسبح دندانپزشک در تبریز