دکتر حامد یسبح
تخصص: دندانپزشک
محل مطب: تبریز

دکتر حامد یسبح

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر حامد یسبح

شماره تماس:

04133412822

آدرس:

ایلخچی – خیابان امام – نرسیده به چهار راه صائب