دکتر حسین صحی زاده
تخصص: چشم
محل مطب: مشهد

دکتر حسین صحی زاده

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر حسین صحی زاده

شماره تماس:

05132255355

آدرس:

خراسان رضوی – مشهد – خیابان کوهسنگی 6 – نبش چهار راه اول – مجتمع پزشکان کوهسنگی