دکتر حمیدرضا علی پور تبریزی
تخصص: مغز و اعصاب
محل مطب: مشهد

دکتر حمیدرضا علی پور تبریزی

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر حمیدرضا علی پور تبریزی

شماره تماس:

05138525831

آدرس:

خراسان رضوی – مشهد – میدان بیمارستان امام رضا – ساختمان آفتاب – واحد 8