این پزشک

تخصص پزشک: تغذیه
خرم آباد
06633408176
خرم آباد
خیابان شهداء غربی – ساختمان پزشکان شهداء – طبقه اول – واحد یک

دکتر عزت اله فاضلی مقدم متخصص تغذیه در خرم آباد | آدرس و تلفن دکتر عزت اله فاضلی مقدم