دکتر فتحیه مجلسی
تخصص: چشم
محل مطب: اصفهان

دکتر فتحیه مجلسی

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر فتحیه مجلسی

شماره تماس:

031-32222765

آدرس:

اصفهان – خیابان فردوسی – روبروی خیابان سیدعلیخان – ساختمان 24