دکتر محمد اریش
تخصص: چشم
محل مطب: زاهدان

دکتر محمد اریش

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر محمد اریش

شماره تماس:

05433426283

آدرس:

سیستان و بلوچستان – زاهدان – خیابان مدرس – ساختمان آتیه