این پزشک

تخصص پزشک: پوست و مو
اهواز
06142254695
اهواز
دزفول – خیابان منتظری – نبش یازهرا

دکتر مریم علی عبدی متخصص پوست و مو در اهواز | آدرس و تلفن مریم علی عبدی