این پزشک

تخصص پزشک: پوست و مو
اردبیل
04533235080
اردبیل
سرچشمه – کوچه ی عارف اصلی – ساختمان پزشکان آذربایجان – طبقه زیرزمین – جنب رادیولوژی دکتر خبیری

دکتر مهرداد عشایر متخصص پوست و مو در اردبیل | آدرس و تلفن دکتر مهرداد عشایر